This is the Interactive Data View of the Inline XBRL Document
Download Complete Data to Excel
iris-20180331.htm
301.11380.17 5407352017-04-012017-09-305407352016-10-012017-03-315407352016-04-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2016-10-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2016-10-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2016-10-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2016-10-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2016-04-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2016-04-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2016-04-012017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2016-04-012017-03-315407352017-09-305407352017-03-315407352017-10-012018-03-315407352017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-04-012018-03-315407352018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-09-30iso4217:INRiso4217:INRxbrli:shares
Graphics

IRIS Business Services Limited

31 मार्च 2018 केँ समाप्त होइत वर्षक लेल समेकित लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम सबहक विवरण

(रू. लाख मे प्रति शेयर डाटा केँ छोड़िकय)

 

आधा वर्ष समाप्त

होइत

आधा वर्ष समाप्त

होइत

आधा वर्ष समाप्त

होइत

वर्ष समाप्त

होइत

वर्ष समाप्त

होइत

विवरण 31-मार्च-2018 30- सितम्बर -2017 31- मार्च -2017 31- मार्च -2018 31- मार्च -2017
  (लेखा-परीक्षित) (लेखा-अपरीक्षित) (लेखा-परीक्षित) (लेखा-परीक्षित)   (लेखा-परीक्षित)
              
I. प्रक्रियासभ सँ राजस्व 2,246.87 1,248.27 1,519.11 3,495.14 2,731.66
II. अन्य आमदनी 49.07 14.78 17.80 63.84 25.42
III. कुल राजस्व (I + II) 2,295.94 1,263.04 1,536.91 3,558.99 2,757.08
IV. खर्चसभ:          
  कर्मचारी लाभ खर्च 1,063.94 977.58 892.42 2,041.52 1,776.35
  वित्तीय लागतसभ 98.72 101.48 97.02 200.20 208.25
  अवमूल्यन आ परिशोधन खर्चसभ 228.63 220.24 250.73 448.87 462.64
  अन्य खर्चसभ 923.86 503.46 969.50 1,427.32 1,478.25
  कुल खर्चसभ 2,315.15 1,802.75 2,209.67 4,117.91 3,925.49
             
   V. विषिष्ट आ असाधारण वस्तुसभ एवं कर सँ पहिने सामान्य गतिविधिसभ सँ लाभ (III-IV) (19.21) (539.71) (672.77) (558.92) (1,168.41)
VI. विशिष्ट खर्चसभ / (आमदनीसभ) - - 43.77 - 43.77
VII. असाधारण वस्तुसभ आ कर सँ पहिने सामान्य गतिविधिसभ सँ लाभ (V - VI) (19.21) (539.71) (716.54) (558.92) (1,212.18)
VIII. असाधारण वस्तुसभ - - - - -
IX. कर सँ पूर्व सामान्य गतिविधि सँ लाभ (VII- VIII) (19.21) (539.71) (716.54) (558.92) (1,212.18)
X कर खर्च:          
  (1) वर्तमान कर - - 4.28 - 4.28
  (2) विलम्बित कर (46.20) 3.46 (138.58) (42.74) (156.43)
  (3) कर खर्च / (आमदनी) पछिला वर्षसभ लेल - - - - -
XI            

अवधिक लेल लाभ (हानि) - निरन्तर प्रक्रियासभ सँ (IX-X)

26.99 (543.17) (582.23)
(516.18)
(1,060.03)
XII समाप्त होइत प्रक्रियासभ सँ लाभ/(हानि) - - - - -
XIII समाप्त होइत प्रक्रियासभक कर खर्च - - - - -
 XIV समाप्त होइत प्रक्रियासभ सँ लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII) - - - - -
XV अवधिक लेल लाभ (हानि) (XI + XIV) 26.99 (543.17) (582.23) (516.18) (1,060.03)
   

 

       
 XVI अवयस्क हित धारक केँ आरोप्य

0.53

0.10 0.10 0.63 0.11
XVII माता-पिता केँ आरोप्य 26.46 (543.27) (582.34) (516.81) (1,060.14)
XVIII आमदनीसभ प्रति साम्य शेयर: 
  (1) मूलभूत 0.16 (3.91) (4.20)
(3.18)
(7.64)
  (2) हल्लुक 0.16 (3.91) (4.20) (3.18) (7.64)


For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: May 30, 2018    T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943

Graphics

IRIS Business Services Limited

समेकित खण्डक अनुरूप राजस्व, परिणामसभ आ नियोजित पूँजी

       

 

(रू. लाख मे)  

  

आधा वर्ष समाप्त

होइत

आधा वर्ष समाप्त

होइत

आधा वर्ष समाप्त

होइत

वर्ष समाप्त

होइत

वर्ष समाप्त

होइत

  31-मार्च-2018 30- सितम्बर -2017 31- मार्च -2017 31- मार्च -2018 31- मार्च -2017
विवरणसभ (लेखा-परीक्षित) (लेखा-अपरीक्षित) (लेखा-परीक्षित)   (लेखा-परीक्षित)     (लेखा-परीक्षित)
1. खण्ड राजस्व          

(प्रत्येक खण्ड सँ शुध्द बिक्री /आमदनी एहि शीर्षकक अन्तर्गत प्रगट कयल जयबाक चाही)

         
(a) खण्ड – Collect 1,428.35 762.87 978.75 2,191.22 1,787.11
(b) खण्ड – Create 702.48 378.28 362.29 1,080.76 661.34
(c) खण्ड – Consume 116.05 107.11 178.07 223.16 283.21
कम: अन्तर खण्ड राजस्व - - - - -
शुध्द बिक्रीसभ/संचालन सँ आमदनी 2,246.87 1,248.27 1,519.11 3,495.14 2,731.66
2. खण्ड परिणामसभ (लाभ)(+)/ हानि (-) प्रत्येक खण्ड सँ कर आ ब्याज सँ पहिने)#          
(a) खण्ड – Collect 332.11 40.45 (82.90) 372.56 86.19
(b) खण्ड – Create (54.92) (266.10) (104.35) (321.02) (309.63)
(c) खण्ड – Consume (25.20) (6.64) (171.96) (31.84) (317.33)
(d) गैर आवंटित 56.95 6.90 10.76 63.84 22.55
कुल 308.94 (225.39) (348.46) 83.55 (518.21)
कम: i) ब्याज** 97.62 101.48 97.02 199.10 208.25

ii) अन्य गैर-आवंटन योग्य खर्च शुध्द कम गैर-आवंटन योग्य आमदनी

235.94 212.84 271.05 448.78 485.71
कर सँ पहिने कुल लाभ (24.62) (539.71) (716.54) (564.33) (1,212.18)
3. खण्ड सम्पत्तिसभ          
(a) खण्ड – Collect 1,195.55 420.59 548.82 1,195.55 548.82
(b) खण्ड – Create 1,318.17 205.95 353.50 1,318.17 353.50
(c) खण्ड – Consume 1,701.20 1,666.95 1,680.52 1,701.20 1,680.52
(d) गैर आवंटित 3,132.05 3,799.97 3,383.43 3,132.05 3,383.43
कुल सम्पत्तिसभ 7,346.97 6,093.46 5,966.27 7,346.97 5,966.27
4. खण्ड दायित्वसभ          
(a) खण्ड – Collect 247.56 44.40 113.28 247.56 113.28
(b) खण्ड – Create 83.84 42.33 23.76 83.84 23.76
(c) खण्ड – Consume 17.71 1.05 1.05 17.71 1.05
(d) गैर आवंटित 3,987.00 4,648.80 3,928.70 3,987.00 3,928.70
कुल दायित्वसभ 4,336.10 4,736.58 4,066.78 4,336.10 4,066.78
नियोजित पूँजी 3,010.86 1,356.88 1,899.49 3,010.86 1,899.49

 

For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: May 30, 2018    

 


T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943


Graphics

IRIS Business Services Limited

    सम्पत्तिसभ आ दायित्वसभक समेकित विवरण

(रू. लाख मे)

  31st मार्च 2018 31st मार्च  2017
विवरणसभ तक तक
   (लेखा-परीक्षित) (लेखा-परीक्षित)
I. इक्विटी एवं दायित्वसभ    
1 शेयरधारकक निधि    
  (a) शेयर पूँजी 1,887.92 693.76
  (b) संचित एवं अधिशेष 1,122.95 1,205.73
2 गैर-वर्तमान दायित्वसभ    
  (a) दीर्घ-अवधि उधारसभ 687.82 983.62
  (b) विलम्बित कर दायित्वसभ (शुध्द) 6.76 49.50
3 वर्तमान दायित्वसभ    
  (a) अल्प-अवधि उधारसभ 676.05 542.70
  (b) व्यवसाय देनदारी    
  (i) माइक्रो उद्यमसभ आ लघु उद्यमसभक कारण 17.99 2.04
  (ii) अन्यसभक कारण 362.18 299.07
  (c) अन्य वर्तमान दायित्वसभ 1,021.69 764.03
  (d) अल्प-अवधि योजनासभ 1,563.61 1,429.77
  कुल 7,346.97 5,970.22
II. सम्पत्तिसभ      
  गैर-वर्तमान सम्पत्तिसभ    
1 (a) स्थायी सम्पत्तिसभ    
  (i) प्रत्यक्ष सम्पत्तिसभ 1,012.68 1,057.92
  (ii) अप्रत्यक्ष सम्पत्तिसभ 867.78 951.16
  (iii) पूँजी कार्य-प्रगति-मे - -
  (iv) विकासाधीन अप्रत्यक्ष सम्पत्तिसभ 1,732.93 1,768.83
  (b) गैर-वर्तमान निवेशसभ - -
  (c) दीर्घ-अवधि ॠण एवं अग्रिमसभ 4.74 4.74
  (d) अन्य गैर-वर्तमान सम्पत्तिसभ 67.77 33.84
2 वर्तमान सम्पत्तिसभ    
  (a) व्यवसाय प्राप्यसभ 1,334.72 773.55
  (b) नगद आ नगद समतुल्यसभ 835.07 30.37
  (c) अल्प-अवधि ॠण एवं अग्रिमसभ 69.93 55.88
  (d) अन्य वर्तमान सम्पत्तिसभ 1,421.35 1,293.92
  कुल 7,346.97 5,970.22
           

 

For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: May 30, 2018    

  


T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943

Please click on highlighted values in the document to see details in the pane below. To view details of multiple values use 'Ctrl+Click' or 'Drag and select'.
 
These are values which are either not directly reported in the results or are derived from certain disclosures.